namct

Board đồ họa từ 1-4 tủ FireNet quản lý trên 01 máy vi tính GUS1-4

Sản phẩm » Hệ báo cháy địa chỉ Hochiki

Board đồ họa từ 1-4 tủ FireNet quản lý trên 01 máy vi tính GUS1-4

Tên sản phẩm: Board đồ họa từ 1-4 tủ FireNet quản lý trên 01 máy vi tính GUS1-4

Mã sản phẩm: GUS1-4

Mô tả: Lựa chọn hiển thị theo văn bản, đồhọa, và danh sách khi sự kiện xảy ra.

Datasheet: Board đồ họa từ 1-4 tủ FireNet quản lý trên 01 máy vi tính GUS1-4

Thông tin chi tiết

Board đồ họa từ 1-4 tủ FireNet quản lý trên 01 máy vi tính GUS1-4

 – Phân tích sự kiện đa năng với khả năng lọc mạnh mẽ

 – Lưu trữ hồ sơ trong mạng

 – Tập trung kiểm soát và hiển thị cho tất cả các tủ trong mạng

 – Khả năng nhập tập tin cấu hình từ phần mềm Loop Explorer. Chỉ cần đơn giản kéo và thả đầu báo và mô đun từ danh sách thiết bị lên bản đồ đồ họa.

– Nhiều gói giấy phép cho phù hợp với kích thước của mạng kết nối số thiết bị trong mạng.

Đối tác